Thích Hạnh Sa

Tỳ kheo Thích Hạnh Sa

Đệ tử HT Phương Trượng |

7 – Tỳ kheo Thích Hạnh Sa
Thế Danh: Hoàng văn Hải
Pháp Danh: Thiện Hà
Pháp Tự: Hạnh Sa
Pháp Hiệu: Giác Giới
Xuất gia ngày 3.8.1996
Thọ Sa Di: Năm 1997
Thọ Tỳ Kheo: Năm 2000.
Hiện đang ở Việt Nam.

Xem (5320)