Thích Hạnh Nhẫn

Tỳ kheo Thích Hạnh Nhẫn

Đệ tử HT Phương Trượng |

15 – Tỳ kheo Thích Hạnh Nhẫn
Thế Danh: Nguyễn Minh Công
Pháp Danh: Thiện Tín
Pháp Tự: Hạnh Nhẫn
Pháp Hiệu: Giác Kiên
(bán thế) xuất gia: Năm 2003
Thọ Sa Di: Ngày 31.8.2004
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 28.6.2008.
Hiện đang ở Chùa Viên Giác.

Xem (5145)