Thích Hạnh Nguyện

Tỳ kheo Thích Hạnh Nguyện

Đệ tử HT Phương Trượng |

01 – Tỳ kheo Thích Hạnh Nguyện
Thế Danh: Nguyễn Hữu Tuấn
Pháp Danh: Lệ Tấn
Pháp Tự: Hạnh Nguyện
Pháp Hiệu: Giác Ngộ
Xuất gia: Năm 1987
Thọ Sa Di: Ngày 5.5.1988
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 4.9.1993.

Xem (5828)