Thích Hạnh Mãn

Đệ tử HT Phương Trượng |

4 – Thích Hạnh Mãn
Thế Danh: Trần Quang Khải
Pháp Danh: Minh Hoàng
Pháp Tự: Hạnh Mãn
Xuất gia: Ngày 23.5.1992
Thọ Sa Di: Ngày 4.9.1993. Hoàn tục năm 1994

Xem (5036)