Thích Hạnh Lý

Thích Hạnh Lý

Đệ tử HT Phương Trượng | https://www.facebook.com/ThichHanhLy/

Xem (962)

19 Tỳ Kheo Thích Hạnh Lý. Thế Danh Vũ Ánh, Pháp Danh Thiện Đạo, Pháp Tự Hạnh Lý, Pháp Hiệu Giác Đạo, xuất gia ngày 13.3.2001, thọ Sa Di ngày 1.7.2001, thọ Tỳ Kheo ngày 3.7.2005. Phụ tá Trụ Trì chùa Viên Giác.

Xem (962)