Thích Hạnh Lý

Tỳ kheo Thích Hạnh Lý

Đệ tử HT Phương Trượng | https://www.facebook.com/ThichHanhLy/

13 – Tỳ kheo Thích Hạnh Lý
Thế Danh: Vũ Ánh
Pháp Danh: Thiện Đạo
Pháp Tự: Hạnh Lý
Pháp Hiệu: Giác Đạo
Xuất gia: Ngày 13.3.2001
Thọ Sa Di: Ngày 1.7.2001
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 3.7.2005. Tri sự (Phụ tá Trụ Trì).

Xem (4972)