Thích Hạnh Luận

Tỳ kheo Thích Hạnh Luận

Đệ tử HT Phương Trượng | hanhluan@gmail.com | https://sites.google.com/view/hanhluan/

09 – Tỳ kheo Thích Hạnh Luận – Thế Danh: Trần Ngọc Minh – Pháp Danh: Thiện Văn – Pháp Tự: Hạnh Luận – Pháp Hiệu: Giác Thảo. Xuất gia: Ngày 06.01.1998 – Thọ Sa Di: 16.05.1998 – Thọ Tỳ Kheo: 01.07.2001.

Mọi sự cúng dường xin được tùy hỷ và có thể chuyển theo tài khoản sau: https://sites.google.com/view/hanhluan/donation

Xem (4667)