Thích Hạnh Luận

Tỳ kheo Thích Hạnh Luận

Đệ tử HT Phương Trượng | hanhluan@gmail.com | https://viengiac.de

CHÙA VIÊN GIÁC
Karsruher Str 6,
30519 Hannover, Đức Quốc
Điện thoại: 0511- 879630
Website: https://viengiac.de

9 – Tỳ kheo Thích Hạnh Luận
Thế Danh: Trần Ngọc Minh
Pháp Danh: Thiện Văn
Pháp Tự: Hạnh Luận
Pháp Hiệu: Giác Thảo
Xuất gia: Ngày 6.1.1998
Thọ Sa Di: Ngày 16.5.1998
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 1.7.2001. Phụ trách trang nhà Chùa Viên Giác.

Xem (1939)