Thích Hạnh Luận

Tỳ kheo Thích Hạnh Luận

Đệ tử HT Phương Trượng | hanhluan@gmail.com | https://viengiac.de

CHÙA VIÊN GIÁC
Karsruher Str 6,
30519 Hannover, Đức Quốc
Điện thoại: 0511- 879630
Website: https://viengiac.de

9 – Tỳ kheo Thích Hạnh Luận
Thế Danh: Trần Ngọc Minh
Pháp Danh: Thiện Văn
Pháp Tự: Hạnh Luận
Pháp Hiệu: Giác Thảo
Xuất gia: Ngày 6.1.1998
Thọ Sa Di: Ngày 16.5.1998
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 1.7.2001.

Xây dựng các trang web: viengiac.de; deutsche.viengiac.de; vienduc.de; phapam.vienduc.de; https://vienduc.shutterfly.com/pictures; https://phatsu2018.shutterfly.com; https://www.facebook.com/viengiacpagode/; https://www.facebook.com/todinh.viengiac.3; https://www.instagram.com/todinhviengiac/; https://twitter.com/todinhviengiac; https://www.youtube.com/user/giacthao;

Giúp xây dựng các trang bạn: amitayus.net; im4worldpeace.org;

Để duy trì và gìn giữ trang mạng cho các chùa tuy mất nhiều thời gian và tâm lực nhưng tất cả đều là thiện nguyện! Mọi sự cúng dường xin được tùy hỷ và có thể chuyển theo tài khoản sau: https://sites.google.com/view/hanhluan/donation

Xem (2171)