Thích Hạnh Luận

Tỳ kheo Thích Hạnh Luận

Đệ tử HT Phương Trượng | hanhluan@gmail.com | https://mega.nz/#F!KBYUHIwA!MIC4u4cN10EhUi-PNyZcog

9 – Tỳ kheo Thích Hạnh Luận
Thế Danh: Trần Ngọc Minh
Pháp Danh: Thiện Văn
Pháp Tự: Hạnh Luận
Pháp Hiệu: Giác Thảo
Xuất gia: Ngày 6.1.1998
Thọ Sa Di: Ngày 16.5.1998
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 1.7.2001.

Hiện đang trụ tại Tổ Đình Viên Giác và tu học theo các tông phái Thiền Tông, và Tịnh Độ Tông

Mọi sự cúng dường xin được tùy hỷ và có thể chuyển theo tài khoản sau: https://sites.google.com/view/hanhluan/donation

Xem (3493)