Thích Hạnh Luận

Tỳ kheo Thích Hạnh Luận

Đệ tử HT Phương Trượng | hanhluan@gmail.com | https://viengiac.de

9 – Tỳ kheo Thích Hạnh Luận
Thế Danh: Trần Ngọc Minh
Pháp Danh: Thiện Văn
Pháp Tự: Hạnh Luận
Pháp Hiệu: Giác Thảo
Xuất gia: Ngày 6.1.1998
Thọ Sa Di: Ngày 16.5.1998
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 1.7.2001.

Mọi sự cúng dường xin được tùy hỷ và có thể chuyển theo tài khoản sau: https://sites.google.com/view/hanhluan/donation

Xem (2507)