Thich_HanhLoi

Thích Hạnh Lợi

Đệ tử HT Phương Trượng |

1 – Thích Hạnh Lợi
Sa Di Thiện Phước
Thế Danh: (?)
Pháp Danh: Thiện Phước
Pháp Tự: Hạnh Lợi
Xuất gia: Ngày 3.11.1985
Thọ Sa Di: Ngày 11.3.1987
Hoàn tục: Năm 1992 và hiện đang sinh sống tại Phần Lan.

Xem (5399)