Thích Hạnh Hòa

Tỳ kheo Thích Hạnh Hòa

Đệ tử HT Phương Trượng |

6 – Tỳ kheo Thích Hạnh Hòa
Thế Danh: Huỳnh Công Tân
Pháp Danh: Thiện Hiệp
Pháp Tự: Hạnh Hòa
Pháp Hiệu: Giác Bình
Xuất gia: Ngày 3.8.1996
Thọ Sa Di năm 1997
Thọ Tỳ Kheo năm 2000. Hiện đang cư ngụ tại Niệm Phật Đường Viên Âm Nurnberg

Xem (5536)