Thích Hạnh Hảo

Thích Hạnh Hảo

Đệ tử HT Phương Trượng |

7 – Thích Hạnh Hảo
Tỳ Kheo Thích Hạnh Hảo.
Thế Danh: Frank Sanzenbacher
Pháp Danh: Thiện Bình
Pháp Tự: Hạnh Hảo
Pháp Hiệu: Giác Hạnh
Xuất gia: Năm 1996
Thọ Sa Di: Năm 1997
Thọ Tỳ Kheo: Năm 2000. Tốt nghiệp Cao học Triết học tại Đại học Hamburg. Đã một lần hoàn tục và đã thọ giới lại. Hiện đang tu theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng.
Địa chỉ: Buddhist Center Kathok Sang-Ngag-Ling
Wiesenstr. 19 – 38644 Goslar, Germany.
Tel.: 0049-5325-5887578; Mail: info((at))kathok-germany.net
Website: http://www.kathok-germany.net

Xem (5490)