Thích Hạnh Giải

Tỳ kheo Thích Hạnh Giải

Đệ tử HT Phương Trượng |

16 – Tỳ kheo Thích Hạnh Giải
Thế Danh: Nguyễn Nhân
Pháp Danh: Thị Duyên
Pháp Tự: Hạnh Giải
Pháp Hiệu: Giác Thoát
(bán thế) xuất gia: Năm 2002
Thọ Sa Di: Năm 2003
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 3.7.2005
Hiện đang ở Việt Nam.

Xem (5007)