Thích Hạnh Giả

Thích Hạnh Giả

Đệ tử HT Phương Trượng |

6 – Thích Hạnh Giả
Tỳ Kheo Thích Hạnh Giả
Thế Danh: Hồ Thành
Pháp Danh: Đức Lập
Pháp Tự: Hạnh Giả
Pháp Hiệu: Giác Tánh
Xuất gia: ngày 12.2.2002
Thọ Sa Di: Ngày 7.3.2002
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 3.7.2005. Năm 2012 tốt nghiệp văn bằng Tiến sĩ tại Đại Học Hannover. Hiện là Giáo sư đang giảng dạy tại các trường Đại học ở Đức. Ngày 06.09.2012 xả giới và hoàn tục!

Xem (5417)