Thích Hạnh Duyên

Sa Di Ni Thích Nữ Hạnh Duyên

Đệ tử HT Phương Trượng |

12 – Sa Di Ni Thích Nữ Hạnh Duyên
Sa Di Ni Hạnh Duyên
Thế Danh: Phan Thị Đệ
Pháp Danh: Tâm Mai
Pháp Tự: Hạnh Duyên
(bán thế) Xuất gia: Ngày 20.5.2012
Thọ Sa Di Ni: Ngày 20.5.2012 tại Canada

Xem (5249)