Thích Hạnh Đức

Đệ tử HT Phương Trượng |

8 – Thích Hạnh Đức
Thế Danh (?) –
Pháp Danh: Quảng Đạo
Pháp Tự: Hạnh Đức
Pháp Hiệu (?)
Xuất gia (?)
Thọ Sa Di: Năm 2005
Năm 2007 đã xả giới và hoàn tục.

Xem (5035)