Thích Hạnh Đức

Thích Hạnh Đức

Y chỉ HT Phương Trượng |

5 – Thích Hạnh Đức
Thế Danh: Trương Bùi Tuấn
Sinh: Ngày 19.09.1970
Pháp Danh: Thị Tài
Pháp Tự: Hạnh Đức
Pháp Hiệu: Quang Minh
Pháp hiệu: Giác Phương
Tiến Sĩ Triết Học

Xem (4903)