Thích Giác Trí

Thích Giác Trí

Y chỉ HT Phương Trượng |

4 – Thích Giác Trí
Thế Danh: Trần Đông Nhật
Pháp Danh: Nguyên Minh
Pháp Tự: Nghiêm Quang
Pháp Hiệu: Giác Trí,
xuất gia: Năm 1978
Thọ Sa Di: Năm 1981
Thọ Tỳ Kheo: Năm 1993.
Tiến sĩ Phật học.

Xem (5609)