Thích Giác Thọ

Thích Giác Thọ

Y chỉ HT Phương Trượng |

2 – Thích Giác Thọ
Thế Danh: Trần Thanh Chương
Pháp Danh: Lệ Chương
Pháp Tự: Đức Trường
Pháp Hiệu: Giác Thọ,
xuất gia: Ngày 15.7.1988
Thọ Sa Di: Ngày 30.7.1990
Thọ Tỳ Kheo: Năm 1992
Tiến sĩ Phật học.

Xem (5484)