Thich Giac Tam

Thích Giác Tâm

Y chỉ HT Phương Trượng |

8 – Thích Giác Tâm
Thế Danh: Nguyễn Văn Kỳ
Pháp Danh: Không Nhất
Pháp Tự: Viên Tín
Pháp Hiệu: Giác Tâm,
Xuất gia: Ngày 1.9.2000,
Thọ Sa Di: Ngày 3.7.2001,
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 3.7.2005.

Xem (5341)