Thích Giác Nguyện

Thích Giác Nguyện

Y chỉ HT Phương Trượng |

9 – Thích Giác Nguyện
Thế Danh: Trương Công Chánh
Pháp Danh: Tâm Thiện
Pháp Tự: Chân Pháp Trú.
Pháp Hiệu: Giác Nguyện.
Thọ Sa Di: 1994
Thọ Tỳ Kheo: 1996.
Tốt nghiệp Đại Học khoa học Đan Mạch.
Giáo Thọ Sư Đạo Tràng Mai Thôn Pháp Quốc năm 2000.

Xem (4500)