Thích Giác Định

Thích Giác Định

Y chỉ HT Phương Trượng |

3 – Thích Giác Định
Thế Danh: Nguyễn Đình Nu
Pháp Danh: Thị Cần
Pháp Tự: Hạnh Tấn
Pháp Hiệu: Giác Định,
Xuất gia: Năm 1972
Thọ Sa Di: Năm 1981
Thọ Tỳ Kheo: Năm 1993.
Tiến sĩ Phật học.

Xem (4731)