Tỳ kheo Thích Giác Bảo

Đệ tử HT Phương Trượng |

19 – Tỳ kheo Thích Giác Bảo
Thế Danh Đặng Ngọc Trân
Pháp Danh: Thiện Châu
Pháp Tự: Hạnh Giác
Pháp Hiệu: Giác Bảo
Xuất gia: Năm 2005
(bán thế), thọ Sa Di: Ngày 7.9.2006
Thọ Tỳ Kheo: Năm 2011.

Xem (5189)