Thích Giác Ân

Thích Giác Ân

Y chỉ HT Phương Trượng |

6 – Thích Giác Ân
Thế Danh Lý Công Quang
Pháp Tự: Giác Ân
Pháp Hiệu: Giác Ân

Xem (1974)