Thich_ThongTue

Sa Di Thông Tuệ

Đệ tử Thầy Hạnh Nguyện |

3 – Sa Di Thông Tuệ
Thế danh: Phạm Quang Huy
Pháp Danh: Thanh Tâm
Pháp tự: Thông Tuệ
Sinh: Ngày 15.09.2001
Xuất gia: 19/07/2011
Thọ Sa Di : 04/12/2013

Xem (3922)