Thich_ThongTue

Sa Di Thông Tuệ

Đệ tử Thầy Hạnh Nguyện |

3 – Sa Di Thông Tuệ
Thế danh: Phạm Quang Huy
Pháp Danh: Thanh Tâm
Pháp tự: Thông Tuệ
Sinh: Ngày 15.09.2001
Xuất gia: 19/07/2011
Thọ sadi : 04/12/2013
Hiện đang tu học tại Thái Lan.

Xem (1403)