Thich_ThongTam

Sa Di Thông Tâm

Đệ tử Thầy Hạnh Bảo |

1 – Sa Di Thông Tâm
Thế Danh: Đinh Thanh Hòa
Pháp Danh: Đồng Thuận
Pháp Tự: Thông Tâm
Sinh: Ngày 28.04.1980
Xuất gia: Ngày 20.05.2017
Thọ Sa Di: Ngày 02.09.2017
Chùa Liên Tâm – Phần Lan. Hoàn tục năm 2019

Xem (3914)