Thích Hạnh Hoa

Sa Di Bồ Tát Giới Thích Hạnh Hoa

Đệ tử HT Phương Trượng |

21 – Sa Di Bồ Tát Giới Thích Hạnh Hoa
Thế Danh: Cậu Chín
Pháp Danh: Thiện Phẩm
Pháp Tự: Hạnh Hoa
Pháp Hiệu: Giác Liên
Xuất gia: Ngày 4.10.2009
Thọ Sa Di: Ngày 4.10.2009
Thọ Sa Di Bồ Tát Giới năm 2011, Trụ Trì chùa Trúc Lâm – Houston Texas. Thông thạo 12 ngôn ngữ như: Việt, Thái, Lào, Miên, Quan Thoại, Quảng Đông, Phước Kiến, Triều Châu, Hải Nam, Anh, Tây Ban Nha, Pháp.

Xem (5193)