Thich Thông Chủng

Sa Di Ni Thích Thông Chủng

Đệ tử Thầy Hạnh Tấn |

4. Thế danh: Dương Ngọc Giàu
Sinh: 15.10.1979
Pháp danh: Diệu Đức
Pháp tự: Thông Chủng – 通踵
Xuất gia: 19.12.2013
Thọ Sa Di Ni: 13.5.2014

Xem (5096)