Thich_ThongChuc120x

Sa Di Ni Thích Thông Chúc

Đệ tử Thầy Hạnh Tấn |

3. Thế danh: Trương Lâm Thị Thu
Sinh năm: 01.12.1962
Pháp danh: Huệ Vân
Pháp tự: Thông Chúc – 通粥
(Bán Thế) Xuất gia: 06.08.2012
Thọ Sa Di Ni: 29.12.2012

Xem (4828)