Sa di ni Thích Nữ Thông Mẫn

Đệ tử Thầy Hạnh Giới |

2 – Thích Nữ Thông Mẫn
Thế danh: Trần Thị Thuý Vy
Pháp danh: Đồng Hy
Pháp tự: Thông Mẫn
Sanh: 1990
Xuất gia: 11.08.2019
Thọ Sa Di Ni: 16.11.2019
Tốt nghiệp cử nhân tại Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (NEU) tại Hà Nội, Việt Nam, sang Đức du học, tốt nghiệp cử nhân ngành Tôn Giáo Học và Anh Ngữ Học tại Đại Học Hannover, Đức.
Hiện đang nương với Sư Bà TN. Diệu Phước và Ni chúng Chùa Linh Thứu (Berlin) để tu học. Vài năm nữa cũng sẽ sang Đài Loan học tiếng Hoa và nhập Tu Viện Pháp Cổ Sơn để tiếp tục tu học.

Xem (1891)