Thich_DongLong

Sa Di Đồng Long

Đệ tử Thầy Hạnh Định |

3 – Sa Di Đồng Long
Thế Danh: Võ Hoàng Long
Pháp Danh: Đồng Long
Pháp Tự: Thông Long
Sinh: Ngày 03.09.2002
Xuất gia: Ngày 22.07.2016
Thọ Sa Di: Ngày 10/05/2017

Xem (3912)