Thích Nữ Giác Hải

4 – Thích Nữ Giác Hải Thế Danh Dagma Waskönig (người Đức) Pháp Danh: Doko Pháp Hiệu: Giác Hải, Thọ … >>>

Thích Nữ Chơn Toàn

3 – Thích Nữ Chơn Toàn Thế Danh: Hồ Thị Kim Phụng Sinh: Ngày 1.2.1972 Pháp Danh: Nguyên Hoàng Pháp … >>>

Thích Nữ Như Hạnh

2 – Thích Nữ Như Hạnh Thế Danh (?) Pháp Tự: Như Hạnh Pháp Hiệu: Giác Đoan Xuất gia: Năm … >>>

Thích Nữ Giác Ý

1 – Thích Nữ Giác Ý Thế Danh: Võ Thị Hồng Nga Pháp Danh: Minh Huệ Pháp Tự: Như Mỹ … >>>

Thích Minh Tâm

10 – Thích Minh Tâm Thế Danh: Nguyễn văn Sinh: Năm 1979 Pháp Danh: Tâm Ý Pháp Tự: Minh Tâm … >>>

Thích Giác Nguyện

9 – Thích Giác Nguyện Thế Danh: Trương Công Chánh Pháp Danh: Tâm Thiện Pháp Tự: Chân Pháp Trú. Pháp … >>>

Thích Giác Tâm

8 – Thích Giác Tâm Thế Danh: Nguyễn Văn Kỳ Pháp Danh: Không Nhất Pháp Tự: Viên Tín Pháp Hiệu: … >>>

Thích Thánh Trí

7 – Thích Thánh Trí Thế danh: Nguyễn Dũng Nam Sanh ngày: 18.8.1979 Pháp danh: Thánh Trí Pháp tự: Hoa … >>>

Thích Giác Ân

6 – Thích Giác Ân Thế Danh Lý Công Quang Sinh ngày 28.6.1977 Pháp Tự: Giác Ân Pháp Hiệu: Chúc … >>>

Thích Hạnh Đức

5 – Thích Hạnh Đức Thế Danh: Trương Bùi Tuấn Sinh: Ngày 19.09.1970 Pháp Danh: Thị Tài Pháp Tự: Hạnh … >>>

1 2