Thích Thông Trụ

1. Thế  Danh: Nguyễn Luân Đôn Sanh: 18.4.1979 Pháp Danh: Đồng Tâm Pháp Tự: Thông Trụ – 通住 Pháp Hiệu: … >>>

Thích Thông Trì

2. Thế Danh: Phạm Cao Tuấn Sanh: 09.3.1986 Pháp Danh: Minh Tú Pháp Tự: Thông Trì – 通遲 Pháp Hiệu: … >>>

Thích Thông Trạch

3. Thế Danh: Từ Quý Long Sanh: 19.08.1970 Pháp Danh: Đồng Phú Pháp Tự: Thông Trạch – 通凙 Pháp Hiệu: … >>>

Thích Thông Tránh

4. Thế Danh: Nguyễn Cam Bích Sanh: 19.12.1990 Pháp Danh: Đồng Đức Pháp Tự: Thông Tránh – 通諍 Pháp Hiệu: … >>>

Thích Thông Trạm

5. Thế Danh: Nguyễn Văn Ngộ Sanh: 01.1.1962 Pháp Danh: Đồng Lý Pháp Tự: Thông Trạm – 通湛 Pháp Hiệu: … >>>

Thích Thông Triêm

6. Thế Danh: Nguyễn Tuấn Anh Sanh: Năm 18.6.1966 Pháp Danh: Thiện Phát Pháp tự: Thông Triêm – 通霑 Pháp … >>>

Thích Thông Triển

7. Thế Danh: Lưu Thế Dũng Sanh: 13.5.1970 Pháp Danh: Quảng Đạt Pháo tự: Thông Triển – 通展 Pháp hiệu: … >>>