Sa Di Thông Tâm

1 – Sa Di Thông Tâm Thế Danh: Đinh Thanh Hòa Pháp Danh: Đồng Thuận Pháp Tự: Thông Tâm Sinh: … >>>

Thích Hạnh Đức

8 – Thích Hạnh Đức Thế Danh (?) – Pháp Danh: Quảng Đạo Pháp Tự: Hạnh Đức Pháp Hiệu (?) … >>>

Thích Hạnh Hảo

7 – Thích Hạnh Hảo Tỳ Kheo Thích Hạnh Hảo. Thế Danh: Frank Sanzenbacher Pháp Danh: Thiện Bình Pháp Tự: … >>>

Thích Hạnh Giả

6 – Thích Hạnh Giả Tỳ Kheo Thích Hạnh Giả Thế Danh: Hồ Thành Pháp Danh: Đức Lập Pháp Tự: … >>>

Thích Hạnh Từ

5 – Thích Hạnh Từ Tỳ Kheo Thích Hạnh Từ Thế Danh: Hà Đình Khoa Pháp Danh: Thiện Đức Pháp … >>>

Thích Hạnh Mãn

4 – Thích Hạnh Mãn Thế Danh: Trần Quang Khải Pháp Danh: Minh Hoàng Pháp Tự: Hạnh Mãn Xuất gia: … >>>

Thích Thiện Nam

3 – Thích Thiện Nam Chú Thiện Nam (Người Đức) Thế Danh: Görtz Pháp Danh: Thiện Nam Xuất gia: Năm … >>>

Thích Thiện Thành

2 – Thích Thiện Thành Chú Thiện Thành Thế Danh: Nguyễn Văn Tâm Pháp Danh: Thiện Thành Xuất gia ngày … >>>

Thích Hạnh Lợi

1 – Thích Hạnh Lợi Sa Di Thiện Phước Thế Danh: (?) Pháp Danh: Thiện Phước Pháp Tự: Hạnh Lợi … >>>