Tỳ Kheo Ni Thích Thông Chu

1. Thế danh: Dương Ngọc Bích Sanh: 16.8.1981 Pháp danh: Đồng Thụy Pháp tự: Thông Chu – 通賙 Pháp hiệu: … >>>

Tỳ Kheo Ni Thích Thông Chiêu

2. Thế danh: Huỳnh Bích Trâm Sanh: 18.8.1981 Pháp danh: Đồng Lạc Pháp tự: Thông Chiêu – 通昭 Pháp hiệu: … >>>

Sa Di Ni Thích Thông Chúc

3. Thế danh: Trương Lâm Thị Thu Sinh năm: 01.12.1962 Pháp danh: Huệ Vân Pháp tự: Thông Chúc – 通粥 … >>>

Sa Di Ni Thích Thông Chủng

4. Thế danh: Dương Ngọc Giàu Sinh: 15.10.1979 Pháp danh: Diệu Đức Pháp tự: Thông Chủng – 通踵 Xuất gia: … >>>

Sa Di Ni Thích Thông Chiếu

5. Thế Danh: Nguyễn Thị Nhịnh Sanh: 20.1.1945 Pháp Danh: Đồng Yến Pháp Tự: Thông Chiếu – 通照 (Bán thế) … >>>

Thích Nữ Thông Chánh

Thế Danh: Nguyễn Thị Khánh Pháp Danh: Đồng Kính Pháp Tự Thông Chánh (Bán thế) xuất gia 24.8.2008 Thọ Sa Di … >>>

Thích Nữ Thông Chơn

Thế Danh: Võ Thị Hoàng Mai Pháp Danh: Thiện Kiến, Đồng Kiến Pháp Tự: Thông Chơn (Bán thế) xuất gia ngày … >>>