Sa Di Thông Tuệ

3 – Sa Di Thông Tuệ Thế danh: Phạm Quang Huy Pháp Danh: Thanh Tâm Pháp tự: Thông Tuệ Sinh: … >>>

Tỳ kheo Thích Thông Trí

1 – Tỳ kheo Thích Thông Trí Thế Danh: Phạm Tiến Cường Pháp Danh: Phúc Thịnh Pháp Tự: Thông Trí … >>>