Sa Di Ni Thích Thông Tịnh

1 – Thích Nữ Thông Tịnh Thế danh: Nguyễn Thị Danh Lam Sanh: Năm 1982 Pháp Danh: Đồng Nghĩa Pháp … >>>

Tỳ kheo Thích Hạnh Luận

09 – Tỳ kheo Thích Hạnh Luận – Thế Danh: Trần Ngọc Minh – Pháp Danh: Thiện Văn – Pháp … >>>