Thích Hạnh Trì

11 – Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Trì
Thế Danh Vũ Thị Lan Hương
Pháp Danh: Diệu Liên
Pháp Tự: Hạnh Trì
Pháp Hiệu: Giác Bình
xuất gia: Năm 2004
thọ Sa Di Ni: Ngày 3.7.2005
Thọ Thức Xoa: Ngày 8.7.2007
Thọ Tỳ Kheo Ni: Năm 2008.
Tiến sĩ, Giáo sư tại Đại Học Berkly, Hoa Kỳ.
Sáng lập Hội “Vì Hòa Bình Thế Giới” (I Am For World Peace Foundation).
P.O. Box 2188 Fremont, CA 94536; Tel. 510-790-2003, 408-772-2808; Email: info@im4worldpeace.org; Website: http://im4worldpeace.org/

>>>

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Trì - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Duyên

12 – Sa Di Ni Thích Nữ Hạnh Duyên
Sa Di Ni Hạnh Duyên
Thế Danh: Phan Thị Đệ
Pháp Danh: Tâm Mai
Pháp Tự: Hạnh Duyên
(bán thế) Xuất gia: Ngày 20.5.2012
Thọ Sa Di Ni: Ngày 20.5.2012 tại Canada

>>>

Sa Di Ni Thích Nữ Hạnh Duyên - Đệ tử HT Phương Trượng

1 2 3 4