ThichNuNhuVien

*Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Như Viên
(Sư Muội của HT Phương Trượng)
( Đệ tử 5 giới của HT thượng Long hạ Trí,
Chùa Viên Giác – Hội An)
Thế danh: Nguyễn Thị Lệ Thu
Pháp danh: Thích Nữ Như Viên
Xuất gia : Năm 1966
Thọ Sa Di Ni: Năm 1968
Thọ Thức Xoa Ma Na: Năm 1973
Thọ Tỳ Kheo Ni: Năm 1977
Viện chủ chùa Viên Quang, Tubingen, Đức Quốc.

>>>

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Như Viên - Sư Muội của HT Phương Trượng

Thích Nữ Hạnh Ân

1 – Tỳ kheo Ni Thích Nữ Hạnh Ân
Thế Danh: Chung Thị Khoảnh
Pháp Danh: Diệu Hiếu
Pháp Tự: Hạnh Ân
Pháp Hiệu: Giác Hạnh
(bán thế) xuất gia năm 1988
Thọ Sa Di Ni ngày 4.5.1990
Thọ Tỳ Kheo Ni ngày 30.7.1994
Hiện tu tập tại Chùa Viên Giác.

>>>

Tỳ kheo Ni Thích Nữ Hạnh Ân - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Khánh

2 – Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Khánh
Thế Danh: Trịnh Thị Kim Cương
Pháp Danh: Thiện Ngân
Pháp Tự: Hạnh Khánh
Pháp Hiệu: Giác Niệm,
xuất gia: Ngày 25.7.1991,
Thọ Sa Di Ni: Ngày 25.2.1994,
Thọ Thức Xoa: Ngày 12.2.1996,
Thọ Tỳ Kheo Ni: Ngày 11.11.1998. (Xuất gia với Ni sư Thanh Hà). Trụ trì Chùa Quan Thế Âm tại Đan Mạch.

>>>

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Khánh - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Quang

3 – Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Quang
Thế Danh: Tạ Thị Bạch Ngọc
Pháp Danh: Diệu Hoa
Pháp Tự: Hạnh Quang
Pháp Hiệu: Như Quang,
Xuất gia: Ngày 23.5.1992,
Thọ Sa Di Ni: Ngày 4.9.1993
Thọ Tỳ Kheo Ni ngày 15.9.1994. Y chỉ Sư bà Như Tuấn. Hiện đang Trụ Trì chùa Phổ Hiền tại Strassburg Pháp Quốc.

>>>

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Quang - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Ngọc

4 – Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Ngọc
Thế Danh: Huỳnh Tường Hoan
Pháp Danh: Diệu Bích
Pháp Tự: Hạnh Ngọc
Pháp Hiệu: Giác Đạo
Sinh ngày: 14.1.1930 (canh Ngọ)(Bán thế) xuất gia: Ngày 23.5.1992
Thọ Sa Di Ni: Ngày 4.9.1993,
Thọ Thức Xoa Na: Ngày 14.10.1997
Thọ Tỳ Kheo Ni ngày 11.11.1998.
Viên tịch: 26.8.2020 (8.7 Canh Tý)

>>>

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Ngọc - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Pháp

5 – Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Phước
Thế Danh: Nguyễn Phước Thuận Hóa
Pháp Danh: Thiện Nhẫn
Pháp Tự: Hạnh Phước
Pháp Hiệu: Giác Hoa
Quy y năm 1990 tại chùa Viên Giác, Đức quốc.

Xuất gia: Năm 1992 (xuất gia với Ni sư Huệ Giải), tại chùa Diệu Quang – Việt Nam, thọ Sa Di ni năm 1994 tại chùa Đông Hưng – Sài Gòn, thọ Thức xoa ma na năm 1996 tại chùa Long Thiền – Đồng Nai.

Thọ Tỳ Kheo Ni năm 1998 tài chùa Long Thiền, Đồng Nai.

Hiện nay trụ trì chùa Thiên Phúc – Thôn Thiết Tái, Xã Tái Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

>>>

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Phước - Đệ tử HT Phương Trượng

Tuệ Đàm Nghiêm

6 – Tỳ Kheo Ni Tuệ Đàm Nghiêm
Thế Danh: Vương Thúy Hà
Pháp Danh: Thiện Trang
Pháp Tự: Tuệ Đàm Nghiêm
Pháp Hiệu: Giác Tuệ
xuất gia: Ngày 13.5.1998
Thọ Sa Di Ni: Ngày 20.5.1998
Thọ Tỳ Kheo Ni: Năm 2003
Xuất gia với Sư bà Diệu Tâm. Hiện trụ trì chùa Bảo Quang tại Hamburg.

>>>

Tỳ Kheo Ni Tuệ Đàm Nghiêm - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Thông

7 – Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Thông
Thế Danh: Hồ Thị Em
Pháp Danh: Thị Khiêm
Pháp Tự: Hạnh Thông
Pháp Hiệu: Giác Pháp,
(Bán thế) xuất gia: Ngày 20.5.1999
Thọ Sa Di Ni: Ngày 2.7.2000
Thọ Thức Xoa: Ngày 7.3.2002
Thọ Tỳ Kheo Ni: Ngày 3.7.2005
Hiện tu tập tại Tu Viện Vô Lượng Thọ.

>>>

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Thông - Đệ tử HT Phương Trượng

Thich_Hanh-Binh

8 – Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Bình
Thế Danh: Lê Thị Quý Hòa
Pháp Danh: Tâm Phương
Pháp Tự: Hạnh Bình
Pháp Hiệu: Giác Tịnh
(Bán thế) xuất gia: Ngày 20.5.1999
Thọ Sa Di Ni: Ngày 2.7.2000,
Thọ Thức Xoa: Ngày 7.3.2002
Thọ Tỳ Kheo Ni: Ngày 3.7.2005.
Hiện tu tập tại Chùa Viên Giác.

>>>

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Bình - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Ngộ

9 – Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Ngộ
Thế Danh: Lê Thị Lan
Pháp Danh: Diệu Cam
Pháp Tự: Hạnh Ngộ
Pháp Hiệu: Giác Chơn
(Bán thế) xuất gia: Ngày 20.5.1999
Thọ Sa Di Ni: Ngày 2.7.2000
Thọ Thức Xoa: Ngày 7.3.2002
Thọ Tỳ Kheo Ni: Ngày 3.7.2005.
Hiện tu tập tại Chùa Viên Giác.

>>>

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Ngộ - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Thân

10 – Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Thân
Thế Danh: Nguyễn Thị Hai
Pháp Danh: Thiện Giới
Pháp Tự: Hạnh Thân
Pháp Hiệu: Giác Ngạn
(Bán thế) xuất gia: Năm 2003
Thọ Sa Di Ni (?)
Thọ Thức Xoa (?)
Thọ Tỳ Kheo Ni: Năm 2008. Hiện đang ở Đan Mạch.

>>>

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Thân - Đệ tử HT Phương Trượng

1 2 3 4