thienphuoc2
02 Sa Di Thiện Phước. Thế Danh: (?) Pháp Danh: Thiện Phước, Pháp Tự: Hạnh Lợi, xuất gia ngày 3.11.1985, thọ Sa Di ngày… Xem tiếp

Thích Hạnh Lợi

thienthanh2
03 Chú Thiện Thành. Thế Danh: Nguyễn Văn Tâm. Pháp Danh: Thiện Thành, xuất gia ngày 3.11.1985. Hoàn tục 1987. Xem tiếp

Thích Thiện Thành

thiennam
06 Chú Thiện Nam. Thế Danh Görtz. Pháp Danh Thiện Nam, xuất gia năm 1988. Hoàn tục năm 1988. (người Đức) Xem tiếp

Thích Thiện Nam

08 Thế Danh Trần Quang Khải – Pháp Danh Minh Hoàng – Pháp Tự Hạnh Mãn, xuất gia ngày 23.5.1992, thọ Sa Di ngày… Xem tiếp

Thích Hạnh Mãn

hanhvan_99x135
09 Tỳ Kheo Thích Hạnh Vân. Thế Danh Bùi Minh Khánh. Pháp Danh Thiện Tường. Pháp Tự Hạnh Vân. Pháp Hiệu Giác Thủy, xuất… Xem tiếp

Thích Hạnh Vân

hanhtu_99x119
10 Tỳ Kheo Thích Hạnh Từ. Thế Danh Hà Đình Khoa, sanh ngày 07.06.1970. Pháp Danh Thiện Đức, Pháp Tự Hạnh Từ, Pháp Hiệu Giác Quang, xuất gia ngày… Xem tiếp

Thích Hạnh Từ

hanhan2_99x127
11 Tỳ Kheo Thích Hạnh An. Thế Danh Nguyễn văn Hiệp, Pháp Danh Thiện Cư, Pháp Tự Hạnh An, Pháp Hiệu Giác Trụ, xuất gia ngày 5.6.1994, thọ… Xem tiếp

Thích Hạnh An

hanhhoa_99x139
12 Tỳ Kheo Thích Hạnh Hòa. Thế Danh Huỳnh Công Tân, Pháp Danh Thiện Hiệp, Pháp Tự Hạnh Hòa, Pháp Hiệu Giác Bình, xuất gia ngày 3.8.1996, thọ Sa… Xem tiếp

Thích Hạnh Hòa

1 2 3 4 5