Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 13

Nam-mô Vô Ưu Phật. Nam-mô Trụ Trì Tốc Lực Phật. Nam-mô Diệu Hỷ Phật. Nam-mô Tự Tại Tác Phật. Nam-mô … >>>

Số 318 Văn Thù Sư Lợi Phật Độ Nghiêm Tịnh Kinh Quyển thượng

SỐ 318 VĂN-THÙ-SƯ-LỢI PHẬT ÐỘ NGHIÊM TỊNH KINHHán dịch: Ðời Tây Tấn, Tam tạng Trúc Pháp Hộ, người nước Nguyệt … >>>

Kinh Thắng Thiên Vương Bát-Nhã Ba-La-Mật Quyển 5

102 BÁT-NHÃ – BỘ 16KINH THẮNG THIÊN VƯƠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬTQUYỂN 5 Phẩm 8: VÔ SỞ ÐẮC Lúc bấy giờ, trong … >>>

Số 318 Văn Thù Sư Lợi Phật Độ Nghiêm Tịnh Kinh – Quyển hạ

584 BẢO TÍCH – BỘ 4VĂN-THÙ-SƯ-LỢI PHẬT ÐỘ NGHIÊM TỊNH KINHQUYỂN HẠ Lúc đó, Bồ-tát Sư Tử Bộ Lôi Âm … >>>

Kinh Bi Hoa – PHẨM CHUYỂN-PHÁP-LUÂN Thứ Nhất

LONG-HOA PHẬT-NHỊ-HỘIKINH BI-HOABAN ĐIỀU-HÀNH PHÁP-HỘI TRUNG-ƯƠNG HOA-KỲ TỔNG-VỤ HOẰNG-PHÁP Triều Bắc-Lương Thiên-Trúc Tam-Tạng Pháp-Sư Đàm-Mô-Sấm – Hán dịchLong-Hoa Phật-Nhị-Hội: T/V … >>>

Kinh Thắng Thiên Vương Bát-Nhã Ba-La-Mật Quyển 4

Phẩm 6: BÌNH ÐẲNG Lúc bấy giờ Thắng Thiên vương từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai phải, … >>>

Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 12

Nam-mô Sư Tử Xưng Phật. Nam-mô Trí Công Ðức Vương Phật. Nam-mô Pháp Hoa Vũ Phật. Nam-mô Năng Tác Quang … >>>

Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật (Q3)

SỐ 231 – KINH THẮNG THIÊN VƯƠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬTQUYỂN 3 Phẩm 5: PHÁP TÁNH Lúc bấy giờ, Thắng Thiên vương … >>>

1 2 3 4 5 6 7 30