Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 16

Nam-mô Kim Cang Na-la-diên Tràng Phật. Nam-mô Vô Ngại Thắng Hành Phật. Nam-mô Hỏa Viêm Phật. Nam-mô Sơn Thắng Trang … >>>

Kinh Thắng Thiên Vương Bát-Nhã Ba-La-Mật Quyển 7 (Hết)

SỐ 231 – KINH THẮNG THIÊN VƯƠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬTQUYỂN 7 Phẩm 13: KHUYẾN GIỚI Bấy giờ, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi từ nơi … >>>

Trần Thái Tông – Tuổi trẻ và chí nguyện học Đạo

Việt Nam Phật Giáo Sử LuậnNguyễn LangNhà Xuất Bản Văn Học – Hà Nội 1979TẬP ICHƯƠNG XTRẦN THÁI TÔNGTUỔI TRẺ … >>>

Kinh Phật Thuyết Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật – Quyển Thượng

SỐ 245 KINH PHẬT THUYẾT NHÂN VƯƠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT Hán dịch: Ðời Diêu Tần, Tam tạng Cưu-ma-la-thập QUYỂN THƯỢNG Phẩm … >>>

Kinh Phật Thuyết Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật – Quyển Hạ

KINH PHẬT THUYẾT NHÂN VƯƠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT QUYỂN HẠ Phẩm 5: HỘ QUỐC Bấy giờ, Phật bảo: Ðại vương! Ông … >>>

Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 15

Nam-mô Ca-na-già Vô Cấu Quang Minh Nhật Viêm Vân Phật. Nam-mô Nhân-đà-la Quang Minh Nghi Tràng Phật. Nam-mô Nhất Thiết … >>>

LUẬN CÂU XÁ ĐẠI CƯƠNG

LUẬN CÂU XÁ ĐẠI CƯƠNGHT. THÍCH THIỆN SIÊULời thưaNHÂN LẦN TÁI BẢN THỨ HAI … Ngài Thế Thân (Vasubandhu) tạo … >>>

Kinh Thắng Thiên Vương Bát-Nhã Ba-La-Mật Quyển 6

KINH THẮNG THIÊN VƯƠNG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT QUYỂN 6 Phẩm 10: TỎ BÀY CÔNG ÐỨC Bấy giờ, Ðại Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, từ … >>>

1 2 3 4 5 6 31