Cầu Siêu (cập nhật)

NGHI THỨC CẦU SIÊU(Tụng Kinh A Di Đà) NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn … >>>

Du Già Sư Địa Luận

Du Già Sư Địa Luận [瑜伽師地論] thuộc Bộ Du Già, tập T30, kinh số 1579, tổng cộng 100 quyển. Bồ Tát … >>>

Bản và Tích

Giáo lý nhất thừa của Phật pháp được coi là cứu cánh pháp hay chân thật pháp, ngoài ra đều … >>>

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân do Dịch giả Thích Chính Tiến – Thích Quảng Độ dịch từ bản … >>>

Khái Luận Tịnh Độ Giáo

MOCHIZUKI SHINKO THÍCH ẤN HẢI dịch Hán THÍCH NHUẬN ĐẠT dịch Việt KHÁI LUẬN TỊNH ĐỘ GIÁO Lời Giới Thiệu. … >>>

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (lược giảng)

Đại Phật Đỉnh Như Lai Mật Nhơn Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh … >>>

Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm

Kinh Thủ Lăng Nghiêm thuộc tập T19, kinh số 945, Bộ Mật Giáo, tổng cộng 10 quyển. Đời Đường, Sa môn … >>>

Quan Thế Âm và Cứu Pháp

Phàm nói đến sự cứu khổ chúng sinh trong đạo Phật, không một đại thừa tín đồ nào không liên … >>>

1 22 23 24 25 26 27 28 30