Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân do Dịch giả Thích Chính Tiến – Thích Quảng Độ dịch từ bản … >>>

Khái Luận Tịnh Độ Giáo

MOCHIZUKI SHINKO THÍCH ẤN HẢI dịch Hán THÍCH NHUẬN ĐẠT dịch Việt KHÁI LUẬN TỊNH ĐỘ GIÁO Lời Giới Thiệu. … >>>

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (lược giảng)

Đại Phật Đỉnh Như Lai Mật Nhơn Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh … >>>

Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm

Kinh Thủ Lăng Nghiêm thuộc tập T19, kinh số 945, Bộ Mật Giáo, tổng cộng 10 quyển. Đời Đường, Sa môn … >>>

Quan Thế Âm và Cứu Pháp

Phàm nói đến sự cứu khổ chúng sinh trong đạo Phật, không một đại thừa tín đồ nào không liên … >>>

Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa

Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa [法華經通義]: Kinh số 611, thuộc tập X31, Tục Tạng Kinh, 7 Quyển. Samôn HÁM SƠN … >>>

Chứng Đạo Ca

Huyền Giác Chứng Đạo Ca: thuộc tập T48, Kinh số 2014, Bộ Chư Tông, tổng cộng 1 quyển, Đường Huyền Giác … >>>

1 21 22 23 24 25 26 27 29