Pháp số

Tam Pháp Ấn (Pháp Hoa Huyền Nghĩa) Thích Luận ghi: Kinh điển Tiểu thừa luôn minh xác các pháp được … >>>

Ba Pháp ấn

Pháp ấn Trong bài trước chúng ta đang học về chánh định và do đó đã bàn tới chánh kiến. … >>>

Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá: Quyển 4, Phẩm 2. Phân Biệt Căn [Phần 2]

LUẬN A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁ QUYỂN 4 Phẩm 2: PHÂN BIỆT CĂN (PHẦN 2) Tất cả các pháp … >>>

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, thuộc tập T13, kinh số 412 (Bộ Đại Tập), – Đường Thật Xoa … >>>

Sáu Bài Kệ của Ngài Văn Thù Bồ Tát

1) Năng lễ sở lễ tính không tịch: (Bản tính của con là người lạy và của Phật là người … >>>

Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận [Quyển Hạ]

Kinh Luận Phát Tâm Bồ Đề: thuộc tập T32, kinh số 1659 (Bộ Luận Tập), tổng cộng 2 quyển. Thiên … >>>

Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận [Quyển Thượng]

Kinh Luận Phát Tâm Bồ Đề: thuộc tập T32, kinh số 1659 (Bộ Luận Tập), tổng cộng 2 quyển. Thiên … >>>

1 19 20 21 22 23 24 25 26