Số 441 Kinh Phật Danh, Quyển 21

Nam-mô Tu-di Tạng Nhất Thiết Pháp Quang Luân Phật. Nam-mô Nhiên Pháp Luân Oai Ðức Phật. Nam-mô Sơn Phong Thắng … >>>

Số 441 Kinh Phật Danh, Quyển 20

Này Xá-lợi-phất! Hãy quy mạng Thiện Thanh Tịnh Vô Cấu Bảo Công Ðức Tạp Thắng Vương Phật. Nam-mô Nhân-đà-la Tràng … >>>

Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 19

Bấy giờ, Ðức Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất:–Tóm lại, các Ðức Phật trong hiện tại không thể nói hết được.Này … >>>

Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 18

Nam-mô Vô Chướng Phật Nguyệt Phật. Nam-mô Bất Tán Thán Thế Gian Thắng Phật. Nam-mô Pháp Vương Quyết Ðịnh Phật. … >>>

Nghi Thức Quy Y Tam Bảo Thọ Ngũ Giới

XƯỚNG:Thời Phật đang tại thếChúng con còn trầm luân,Nay được sinh làm ngườiThì Phật đã diệt độ!Đáng thương cho chúng … >>>

Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 17

KINH PHẬT DANHQUYỂN 17 Bấy giờ, Tỳ-kheo Ưu-ba-ma-na rời chỗ ngồi đứng dậy, sửa áo bày vai bên phải, gối … >>>

Ngọn Lửa Quảng Đức

Việt Nam Phật Giáo Sử LuậnNguyễn LangNhà Xuất Bản Văn Học – Hà Nội 1979 TẬP IIICHƯƠNG XXXVIIICUỘC VẬN ĐỘNG … >>>

1 2 3 4 5 31