Số 441 Kinh Phật Danh, Quyển 29

Bấy giờ, Bồ-tát Hỷ Vương bạch Phật:–Bạch Thế Tôn! Hiện nay, trong chúng hội này có vị Bồ-tát nào đạt … >>>

Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 28

Nam-mô Phổ Quang Minh Phật. Nam-mô Công Ðức Ða Bảo Hải Vương Phật. Nam-mô Bất Không Công Ðức Phật. Nam-mô … >>>

Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 27

Nam-mô Pháp Thể Thắng Phật. Nam-mô Pháp Lực Tự Tại Thắng Phật. Nam-mô Pháp Dũng Mãnh Phật. Nam-mô Lạc Thuyết … >>>

Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 26

Nam-mô Vô Biên Hoa Phật. Nam-mô Vô Biên Tịnh Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Phật. Nam-mô Vô Biên Minh Phật. … >>>

Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 25

Nam-mô Quá Cảnh Giới Bộ Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Tụ Phật. Nam-mô Hư Không Nhãn Phật. Nam-mô Hư Không Tịch … >>>

Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 24

Nam-mô Ðại Tu Hành Phật. Nam-mô Oai Ðức Quang Phật. Nam-mô Vô Tránh Trí Phật. Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. … >>>

Số 441 Kinh Phật Danh, Quyển 23

(Tập 55 Bộ Kinh Tập 2 441-467 thuộc Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh) Nam-mô A-nan-đà Trí Phật. Nam-mô … >>>

Số 441 Kinh Phật Danh, Quyển 22

(Tập 55 Bộ Kinh Tập 2 441-467 thuộc Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh) Này Xá-lợi-phất! Phải nên quy … >>>

1 2 3 4 31