Chùa Thảo Đường: Diễn Văn Khai Mạc

Diễn Văn Khai Mạc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ngưỡng bái bạch chư Tôn Hoà Thượng … >>>