LUẬN CÂU XÁ ĐẠI CƯƠNG

LUẬN CÂU XÁ ĐẠI CƯƠNGHT. THÍCH THIỆN SIÊULời thưaNHÂN LẦN TÁI BẢN THỨ HAI … Ngài Thế Thân (Vasubandhu) tạo … >>>

Cương Yếu Giới Luật

LỜI NÓI ĐẦU Ba môn vô lậu học Giới Định Tuệ là con đường duy nhất đưa đến Niết bàn … >>>