Bản và Tích

Giáo lý nhất thừa của Phật pháp được coi là cứu cánh pháp hay chân thật pháp, ngoài ra đều … >>>

Quan Thế Âm và Cứu Pháp

Phàm nói đến sự cứu khổ chúng sinh trong đạo Phật, không một đại thừa tín đồ nào không liên … >>>

Quy Y A Di Đà Phật

Quy Y A Di Đà Phật Tỳ kheo Thích Thiện Huệ giảng tại chùa Từ Dung ở Pháp Quốc ngày … >>>