Tiểu Sử Hòa Thượng Thích Quảng Thanh
|

Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, nghệ nhân Thanh Trí Cao, là người con ưu tú của tỉnh Bình Thuận, bậc … >>>