Theo Dấu Chân Xưa

Tham luận tại Hội thảo GĐPT giữa Giáo Hội Kính thưa Chư Tôn Đức trong Hội đồng Chứng minh.Kính thưa … >>>

Từ Hội sách San Jose, nghĩ về văn hóa đọc

Thời gian gần đây, “văn hóa đọc” dường như đã trở thành một mỹ từ thường xuyên được nhắc đến … >>>

Tự lực và tha lực trong Phật giáo

MỤC LỤC Dẫn nhập Vai trò của tự lực và tha lực trong sự tu tập Tha lực phát sinh … >>>