Phật Quang Đại Từ Điển
|

Đầy đủ và cập nhật nhất hiện nay, do hơn 50 học giả Phật giáo thuộc Phật Quang Đại Tạng … >>>

Lược Giải Thích Tên Của 89 Đức Phật Trong Hồng Danh Bảo Sám
|

LƯỢC GIẢI THÍCH TÊN CỦA 89 ĐỨC PHẬT TRONG HỒNG DANH BẢO SÁM Hán Văn: Trích trong Đại Sám Hối Văn … >>>